HỘI THI HÙNG BIỆN DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

02-09_スピーチ大会
02-09_スピーチ大会

Hội thi được tổ chức với mục đích tạo cơ hội cho người nước ngoài có thể nói lên cảm nhận của mình khi sống ở Nhật, đồng thời giúp người dân trong quận tăng thêm hiểu biết về người nước ngoài.
※Hội thi này được tổ chức dưới sự tài trợ của Tokyo Arakawa Lions club, Tokyo Arakawa NishiLions club, Tokyo Arakawa Rotary Club, Tokyo River side Rotary Club