HÒA NHẠC TỪ THIỆN NHẬT-ÁO

02-13_リサイタル
02-13_リサイタル

Là một hoạt động liên kết hữu nghị giữa Quận Arakawa và Quận Donaustadt thành phố Vienna. Đại sứ Vương quốc Áo mời nghệ sĩ trẻ đến Quận Arakawa tham gia các buổi hòa nhạc từ thiện Nhật -Áo được tổ chức dưới sự hợp tác của Hiệp hội văn hóa Nhật Áo, Quỹ xúc tiến văn hóa nghệ thuật Quận Arakawa. Hoạt động này được diễn ra dưới sự tài trợ của Tokyo Arakawa Lions club, Tokyo Arakawa NishiLions club, Tokyo Arakawa Rotary Club, Tokyo River side Rotary Club.